výstavní úspěchy        Výstavní kalendář           Vše o výstavách    

Druhy výstav

oblastní či krajské

organizují se na územním principu a jsou přístupné pro plemena uvedená v propozicích         

klubové

jsou přístupné pro plemeno (plemena) sdružená v klubu, který výstavu pořádá

speciální

organizují se pro určité plemeno a mohou být pořádány pouze jednou za rok

národní

jsou přístupné pro všechna plemena psů

mezinárodní

pořádají se pod záštitou FCI a jsou přístupné pro všechna plemena psů FCI uznaná

Výstavní třídy

pro psa mladšího 15. měsíců: 

o        tř. štěňat      4 až 6 měsíců;

o        tř. dorostu    6 až 9 měsíců nebo

o        tř. mladých  9 až 18 měsíců.

 

pro psa staršího 15. měsíců:

 

                  tř. mladých    9 až 18 měsíců

větší rozsah dává možnost majiteli psa zvážit ve které tř. nechá svého psa soutěžit (zda-li již je natolik vyvinutý, aby mohl konkurovat dospělým jedincům ve tř. otevřené či mezitřídě nebo nikoliv);

mezitřída        15 až 24  měsíců

třída vhodná pro mladé jedince, kteří jsou ve vývinu a nemohou ještě ve všech ohledech konkurovat svým „hotovým soupeřům“;

 tř. otevřená    od 15 měsíců

pro jedince bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění;

tř. pracovní     od 15 měsíců;           

pro jedince, kteří mají složenu požadovanou zkoušku z výkonu:

-          na mezinárodních výstavách je přístupná pouze pro plemena uvedená v seznamu plemen, která musí pro získání titulu mezinárodní šampion  složit předepsanou zkoušku (splnění podmínek pro třídu pracovní na těchto výstavách musí být doloženo předepsaným  certifikátem),

-          na ostatních druzích výstav může být třída pracovní otevřena i pro ostatní plemena (v propozicích výstavy však musí být uvedeno, který typ zkoušky a s jakým oceněním k zařazení do této třídy opravňuje);

tř. vítězů         od 15 měsíců

(kromě mezinárodních výstav – místo třídy šampionů) pro jedince s titulem národní šampion (neplatí bezvýjimečně, je třeba studovat příslušné předpisy) a mezinárodní šampion, event. i národní či klubový vítěz, přičemž tituly musí být získány v konkurenci dospělých;

tř. šampionů   od 15 měsíců;

je otevírána pouze na mezinárodních výstavách pro jedince s titulem mezinárodní šampion  nebo šampion některé z členských zemí FCI;

tř. veteránů    od 8 let a

tř. čestná        od 15 měsíců;

pro jedince s tituly např. národní šampion  či mezinárodní šampion, národní vítěz či klubový vítěz (v této třídě je možné představit psa bez nároku na tituly i pořadí)

tř. mimo konkurenci

- vypsání posledních dvou tříd zdaleka není pravidlem.

Důležité!

- pokud získané tituly opravňující k zařazení do třídy vítězů (šampionů) nebo certifikát o absolvování předepsané zkoušky pro třídu pracovní nejsou doloženy řádně, má pořadatel výstavy povinnost psa zařadit do třídy otevřené.

- pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk, kterého pes dosáhne den před konáním výstavy (je-li výstava vícedenní, nerozhoduje, který den se vystavuje příslušné plemeno, nýbrž den, kdy je výstava zahájena).

Soutěže

umožňují zvýšení atraktivity výstavy pro návštěvníky, které až tak nezajímá posuzování v kruzích. Rovněž se pro chovatele jedná o výbornou možnost prezentace svého chovu.

Druhy výstavních soutěží:

    mladý vystavovatel

v této soutěži (jde o soutěž vystavovatelů a nikoliv psů) se hodnotí předvedení psa, nikoliv jeho kvalita a soutěžit lze i se psem, který na výstavě posouzen nebyl;

probíhá ve dvou věkových kategoriích

    I. kategorie:       9 až 13 let

    II. kategorie:     13 až 17 let,

    nejhezčí pár psů

do soutěže může majitel přihlásit psa a fenu jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni;

    nejlepší chovatelská skupina

do soutěže musí chovatel přihlásit minimálně tři jedince téhož plemene, kteří pocházejí z jeho chovu  z různých spojení (nejméně od dvou různých matek nebo otců); psi nemusejí být v majetku chovatele, avšak musí být na výstavě posouzeni;

    nejhezčí mladý pes

soutěží všichni mladí psi, kteří byli na výstavě posouzeni a dostali titul CAJC, event. vítězové tř. ml. na krajských a oblastních výstavách

    nejhezčí mladá fena

soutěží všechny mladé feny, které byly na výstavě posouzeny a dostaly titul CAJC, event. vítězky tř. ml. na krajských a oblastních výstavách;    

    nejhezčí veterán

soutěží vítězové třídy veteránů

    nejlepší plemeník

hodnotí se typ a kvalita odchovu (týká se jen  výstav klubových a speciálních), lze přihlásit plemeníka (musí být na výstavě posouzen v normální konkurenci) a jeho alespoň pět potomků, kteří byli na výstavě též posouzeni.

Na konkrétní výstavě se nemusíte nutně setkat se všemi zde uvedenými soutěžemi. Program často bývá v zájmu zvýšení návštěvnosti poměrně bohatý a lze se seznámit s nejrůznějším využitím psů a možností práce s nimi.

Podle výstavního řádu FCI na mezinárodních výstavách se zadáváním titulu CACIB FCI se setkáme ještě s těmito skupinovými soutěžemi:

    BIG (BEST IN GROUP)

nejlepší pes skupiny FCI; soutěží všichni vítězové plemene, neboli BOB (Best of Breed) 

    BIS (BEST IN SHOW)

nejlepší pes výstavy; soutěží všichni  vítězové skupiny FCI, neboli BIG.

 

Klasifikace

 

dle předpisů ČMKU

Ve třídě dorostu je možné získat hodnocení:

velmi nadějný (žlutá stužka) nebo

nadějný (bílá stužka).

Stejně jako v dalších třídách se ve třídě dorostu určuje pořadí prvních čtyř posuzovaných jedinců; titul vítěze třídy se však nikdy nezadává.

 

V ostatních třídách (třída mladých, mezitřída, třída otevřená, třída pracovní, třída vítězů – šampionů –a třída veteránů) se pak předvádění jedinci klasifikují známkami jako ve škole; známky mají tuto hodnotu :

výborná (modrá stužka)

jedinec vykazuje typické vlastnosti plemene a převaha jeho kvalit výrazně převažuje jeho drobné nedostatky:

-  velmi se přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard,

-  je předveden ve výborné kondici,

-  jeho povaha je vyrovnaná a

-  postoj bezvadný.

velmi dobrá ( červená stužka)

jedinec má typické vlastnosti plemene, lze mu prominout drobné vady, ne však morfologického charakteru:

-          prvotřídní jedinec,

-          vyvážených proporcí,

-          v dobré kondici;

dobrá (zelená stužka)

jedinec vykazuje znaky svého plemene, má však viditelné hrubší vady,

dostatečná (fialová stužka)

jedinec sice vykazuje znaky svého plemene, avšak jeho tělesný vzhled je velice vzdálen ideálu standardu

neoceněn

pro vady přechodného rázu

vyloučen z posuzování

z důvodu:

-       jedinec má vady, které standard označuje za vady vylučující nebo

-       na jedinci byl prokazatelně proveden chirurgický zákrok za účelem zakrytí vrozené vady exteriéru.

 

V každé třídě se z výborných a velmi dobrých jedinců vyberou první čtyři a ti se označí jako výborný (zkráceně V), popřípadě velmi dobrý (zkráceně VD), I až IV. Pro udělení některých titulů je podmínkou ocenění výborný I (pozor, udělení titulu není ani při ocenění známkou V1 nárokové!).

 

Odlišnosti předpisů FCI:

definice známek výborný, velmi dobrý, dobrý a dostatečný se prakticky shodují s definicemi podle předpisů ČMKU, rozdíl je však v závěru žebříčku, na němž jsou tyto známky:

diskvalifikován

je pes, který

-          neodpovídá typu popsanému standardem

-          vykazuje jednoznačně nestandardní chování nebo je agresivní

-          má vadu varlat, chybný počet zubů, anomálii čelisti

-          má nesprávnou barvu či vadu srsti anebo známky albinismu

-          má vadu podle standardu vylučující

neposouzen

je pes, kterému nelze zadat žádnou z v úvahu přicházejících známek, přičemž důvody lze shrnout do dvou základních skupin:

-         např. pes neběhá, vyskakuje na vystavovatele, vybíhá z kruhu, vyhýbá se rozhodčímu atd., nebo

-       podezření ze zakázaného operativního zákroku anebo jiného zásahu či ošetření, jež naznačují pokus o podvod.

 

Tituly

 

Tituly lze zadat bez ohledu na počet ve třídě předváděných jedinců, avšak kvalita kandidáta musí odpovídat požadavkům na zadání toho kterého titulu; jinak platí, že udělení titulu musí být v souladu s propozicemi výstavy.

podle předpisů ČMKU:

vítěz třídy

titul může být udělen jedincům, kteří získali ocenění výborný 1

-          ve třídách mladých, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů

-          na oblastních nebo krajských výstavách;

oblastní a krajský vítěz

titul může být udělen nejlepšímu psovi a feně

-        z konkurence vítězů tříd

-          z mezitřídy a ze tříd otevřené, pracovní a vítězů

-          na výstavách oblastních a krajských;

klubový vítěz

podmínky udělení titulu upravují předpisy příslušných klubů, které by měly stanovit především věk psa, event. podmínku členství majitele psa v klubu apod.

-        může se udělit pro každý klub a jedno plemeno pouze jedenkrát v kalendářním roce

-        na výstavách klubových;

vítěz speciální výstavy

titul může být udělen nejlepšímu psu a feně plemene

-          z konkurence oceněných známkou výborný 1 a čekatelstvím CAC

-          v mezitřídě a ve třídách otevřené, pracovní a vítězů

-          na výstavách speciálních;

národní vítěz

titul může být udělen nejlepšímu psu a feně jednotlivých plemen

-          z konkurence oceněných známkou výborný 1a čekatelstvím CAC

-          z mezitřídy a ze tříd otevřené, pracovní a vítězů

-          na národní výstavě;

nejhezčí veterán

titul může získat pes nebo fena z konkurence vítězů třídy veteránů;

vítěz plemene FCI, neboli Best of Breed  (BOB)

do soutěže nastupují držitelé čekatelství CAJC a nejlepší dospělí jedinci, tzn. držitelé

-          titulů národní vítěz,

-          čekatelství CACIB,

-          titulů klubový vítěz (vítěz speciální výstavy) a

-          výborný 1 ve třídě veteránů

(titul se zadává pouze na výstavách se zadáváním CAC);

vítěz skupiny FCI,  neboli Best in Group (BIG)

do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI;

vítěz výstavy, neboli Best in Show (BIS)

do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI (BIG).

 

Čekatelství

 

Za tituly nejvyšší jsou považovány tituly šampionů; k jejich dosažení je nezbytné napřed získat tzv. čekatelství (čekatelství není nárokové, pes či fena musí mít mimořádné exteriérové kvality):

čekatelství šampionátu mladých (CAJC) ,

čekatelství šampionátu České republiky (CAC) a

čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI (CACIB).

 

CAJC

se uděluje psům a fenám zvlášť ve třídě mladých na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových, může být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou V1 a může  jej zadat pouze rozhodčí delegovaný na příslušnou výstavu;

CAC  (Certificat d´amplitude aux championat):

se uděluje psům a fenám zvlášť v mezitřídě, ve třídě otevření, pracovní a šampionů (vítězů), na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v České republice, může být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou V1 (jedincům s oceněním V2 lze při vysokých kvalitách přiznat rezervní CAC), čekatelství se může zadat i jedinci, který již titul Český šampion má a může jej navrhnout pouze rozhodčí delegovaný na příslušnou výstavu.

Pozn.:náhradní čekatelství (reservé) se uděluje proto, aby jeho nositeli bylo možno přiznat čekatelství CAC, jestliže CAC získá nositel titulu Šampion České republiky (potvrzení tohoto titulu si majitel psa s res. CAC na ČMKU musí ověřit sám).

CACIB (Certificat d´amplitude aux championat de beauté) :

na udělení titulu lze navrhnout jen psy s oceněním V1   (rezervní CACIB lze zadat druhému nejlepšímu psovi, tedy V2), zadávání všech čekatelství i titulu CACIB  provádí jeden rozhodčí pro jedno pohlaví a plemeno a tohoto rozhodčího je nutno jmenovat předem; návrhy na CACIB potvrdí příslušný rozhodčí (příslušné karty slouží vystavovatelům jako doklad toho, že pes byl na zadání titulu CACIB navržen), přiznání čekatelství provádí FCI.

Pozn.: pokud jde o  reservé CACIB, to se uděluje proto, aby jeho nositeli bylo možné přiznat čekatelství v případě, že CACIB získá jedinec, který již je interšampionem (vlastní čekatelství CACIB držiteli res. CACIB připadne automaticky); několikeré udělení res. CACIB nemá pro zadání titulu interšampion (mezinárodní šampion krásy) žádný význam.

 

Šampionáty

 

    Český junior šampion 

nárok na udělení titulu získá jedinec, který ve věku 9 až 24 měsíců 3x získá čekatelství (CAJC), z toho minimálně 2x ve třídě mladých (1x lze CAJC nahradit CAC získaným  v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní nebo vítězů; takto použité čekatelství ovšem již nelze použít k získání titulu Český šampion); uvedená čekatelství musí udělit dva různí rozhodčí.

Pozn.: titul Český junior šampion neopravňuje k zařazení psa (feny) do třídy vítězů (šampionů) a ČMKU jej udělí na základě žádosti majitele psa (feny) po předložení příslušných potvrzení z výstav (tzn. kartiček) a průkazu původu psa.

 

    Český šampion 

udělení titulu Šampion České republiky podléhá jiným pravidlům v případě plemen, u nichž je získání titulu Interšampion podmíněno složením zkoušky z výkonu a jiným pravidlům v případě ostatních plemen uznaných FCI a plemen zatím FCI neuznaných:

- u  plemen, u nichž získání titulu Interšampion je podmíněno zkouškou z výkonu se požaduje:

úspěšné absolvování příslušné zkoušky z výkonu, která opravňuje k zařazení do třídy pracovní, a 2x čekatelství CAC, z toho nejméně 1x z výstavy mezinárodní;

- u ostatních FCI uznaných plemen se požaduje:

4x čekatelství CAC, z toho nejméně 2x z výstavy mezinárodní;

- u plemen FCI zatím neuznaných se požaduje:

4x čekatelství CAC.

     Ve všech případech pak platí, že čekatelství je třeba získat ve dvou výstavních sezonách (1 sezona je 1 letopočet) od dvou různých rozhodčích.

Poznámka: diplom o udělení titulu vydá ČMKU po předložení příslušných osvědčení o získání čekatelství CAC a originálu průkazu původu.

 

    Mezinárodní šampion krásy 

podmínky pro získání titulu mezinárodní šampion krásy jsou odlišné pro plemena nepodléhající pracovním zkouškám a plemena těmto zkouškám podléhající:

- u plemen, která nepodléhají pracovním zkouškám, se požaduje:

4 x CACIB ze 3 různých zemí, alespoň od 3 různých rozhodčích, přičemž mezi prvním a posledním musí uplynout 1 rok a 1 den;

- u plemen, která podléhají pracovním zkouškám, se vyžaduje:

2 x CACIB ze 2 různých zemí, alespoň od 2 rozhodčích, nejméně III. cenu nebo hodnocení „dobrý“ na pracovní zkoušce, kde se soutěží o čekatelství na národní  šampionát (CACT); posuzuje-li se zkouška podle bodů, musí pes dosáhnout 75 % z maximálního počtu bez ohledu na ceny.

Pozn.: o titul se žádá prostřednictvím ČMKU, je nutno předložit kopii průkazu původu a originály příslušných  potvrzení (šedé kartičky